هدف همایش:

احصا و جمع آوری تجربیات پژوهشی و آکادمیک در دانشگاه های کشور و در میان پژوهشگران و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی پیرامون زلزله کرمانشاه و پیامدهای اجتماعی آن.

در راستای تحقق این هدف ضرورت دارد اقدامات صورت گرفته در زمینه مددرسانی به زلزله زدگان از سوی نهادهای رسمی و مردم در جهت تدوین سیاست های مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران به صورت فردی و گروهی، سازمان یافته و یا غیر سازمان یافته در جریان امدادرسانی ها قرار گرفته و بعضاً از مناطق زلزله زده بازدید به عمل آوردند. لازم است در جهت ثبت و ضبط این تجربیات مهم پژوهشی اقدامات متعددی صورت گیرد و برگزاری این همایش در این جهت می تواند مفید واقع شود.