دبیر علمی همایش: 

دکتر اردشیر انتظاری


اعضای کمیته علمی همایش:

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

دکتر محمدتقی کرمی

دکتر محمدسعید ذکایی

دکتر محمدحسین پناهی

دکتر علی خاکساری

دکتر محمد زاهدی اصل

دکتر مسعود عالمی نیسی

دکتر احمد غیاثوند