حمایت کنندگان اصلی
.
.-...
.---
.-
.--
.-.
--
.--.
.....
....
...
--.
-.--